Aalto / MIDE

Siirry pääsisältöön

Väitöstiedote: Teknologinen innovaatio muuttaa toimialaa

Väitöskirjan nimi
Industry Transformation Initiated by a Technological Innovation
Toimialan muutos teknologisen innovaation johdosta
Väitöskirjan sisältö

Verkkokaupan kasvu on saanut aikaan merkittäviä muutoksia monilla kaupan osa-alueilla. Englannissa, jota pidetään maailman johtavana ruoan verkkokaupan mark-kina-alueena, verkkokaupan osuus myynnistä on ainoastaan hieman yli 5 %. Tästä huolimatta verkon vaikutus näkyy kaupan liiketoiminnassa vahvasti.

Verkkokauppa haastaa perinteiset toimijat, koska täysin verkossa toimiva liiketoi-minta ei tarvitse ruokakaupan perinteisiä osia, kuten myymälän logistiikka. Sen sijaan verkkokauppa luo omat haasteensa ruokakaupassa toimiville yrityksille.

Väitöskirjassa tutkittiin ruoan verkkokaupan kehittymistä Englannissa. Työssä keski-tyttiin erityisesti siihen, miten yritykset suhtautuivat verkkokauppaan innovaationa. Erilaiset lähestymistavat johtivat vaihteleviin reaktioihin eri yrityksissä. Tämä ai-kaansai voimakkaan vastakkainasettelun kahden keskeisen liiketoimintamallin välil-le. Kehitys kärjistyi vuosituhannen vaihteen IT-kuplan myötä, jolloin verkkokaupan voimakkaiden, ja osin epärealististen, kasvuodotusten uskottiin radikaalisti vähentä-vän fyysisen kaupan tarvetta. Merkittävä osa yrityksistä altistui kyseisen ajan hypel-le. Tästä seurasi kalliitta, mutta korkean profiilin, kokeiluja ruoan verkkokaupassa.

Ruoan verkkokaupan kehitys Englannissa kytkeytyy vahvasti maan johtavaan ruo-kakaupan ketjuun, Tescoon, josta tuli 2000-luvun alkupuolella myös maailman joh-tava ruoan verkkokauppa. Muista yrityksistä poiketen, Tesco alkoi rakentamaan verkkokauppaansa jo 1990-luvun puolivälissä ensimmäisten merkittävien toimijoi-den joukossa.

Tutkimus osoittaa kuinka Tesco lähestyi verkkokauppaa hyvin eri tavalla kuin kes-keiset kilpailijansa. Tämä johti strategiaan, jossa Tesco vähitellen laajensi verkkolii-ketoimintaansa olemassa olevan myymäläverkoston ympärille. Vuosituhannen vaihteessa se oli kehittänyt täysin vastakkaisen liiketoimintamallin verkkokaupalle verrattuna lukuisiin muihin alan toimijoihin. Tescon ylimmän johdon pitkäjänteinen ja sitoutunut osallistuminen verkkokaupan kehittämiseen on ollut avaintekijä, joka on tuonut mukanaan kyvyn reagoida aktiivisesti toimialan muutoksiin. Tämä on mah-dollistanut Tescon verkkokaupan kasvattamisen yli 2,5 miljardin punnan kanavaksi hyvin maltillisilla investoinnilla.

Väitöskirjan ala
Kiinteistötalous ja -arviointi, innovaatiot, kauppa, verkkokauppa
Väittelijä
DI Arhi Kivilahti
Väitöksen ajankohta
22.8.2013 klo 12
Paikka
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, E-sali, Otakaari 1
Vastaväittäjä
TkT Juha Kostiainen, YIT
Valvoja
Professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, maankäyttötieteiden laitos
Väitöskirjan verkko-osoite
http://otalib.aalto.fi/en/collections/e-publications/dissertations/
Väittelijän yhteystiedot
Arhi Kivilahti
arhi.kivilahti@aalto.fi